خبرخوان های املاک آباد(معالی آباد گلدشت)تلفن 09013702035